تبلیغات
ماجرای دوقـــ♡ـلوهای افسانه ای - عملکرد کودک هجده تا بیست و چهار ماهه
عملکرد کودک هجده تا بیست و چهار ماهه
سلام؛
این پست رو به عنوان مطلب علمی گذاشتیم و امیدواریم به دردتون بخوره.
تو این پست عملکرد کودک هجده ماهه تا بیست و چهار ماهه مشخص شده.
لطفا به ادامه مطلب برید...
http://www.persianpersia.com/images/mimage/89-7029.jpg
18 تا 24 ماهگى

از کشف کردن و جابه جا کردن لذّت مى برد.
او حالا آن قدر از دست ها و پاهاىش مطمئن شده
است که بتواند با اشتىاق کامل براى اکتشافاتش از
آنها استفاده کند.


او مداد را در دستش مى گىرد، ولى خط هاىى
که مى کشد کج و معوج است و راست درنمى آىد. از
طرفى بچّه توجّهى هم به اىن موضوع ندارد و بىشتر
ماىل است کاغذ را خط خطى کند، بعد هم با همان
اشتىاق آن را مچاله و پاره کند.


ضربه وارد کردن به توپ با پا، عقب عقب راه
رفتن، بالا رفتن از پلّه درحالى که دستش را به نرده
گرفته است و ىا پاىىن آمدن از آن اگر شما دستش را
بگىرىد، از فتوحات اىن سن به شمار مى روند.


او مى تواند قاشقش را به دست بگىرد ولى وقت
غذا خوردن خىلى خودش را کثىف مى کند. در عىن
حال، به هنگام غذا خوردن سر و صداى زىادى راه
مى اندازد و به هنگام آب خوردن گلوىش صدا مى دهد.


دوىدن براىش بسىار لذّت بخش است. دوست
دارد که دنبالش کنىد، ولى اغلب به در و دىوار ىا مبل
و صندلى مى خورد؛ او با داد و فرىاد اشىا را مى کشد،
هُل مى دهد و مى زند.

[ دوشنبه 20 مهر 1394 ] [ 07:03 ب.ظ ] [ خاله های دوقلو ] [ نظرات () ]
آخرین اخبار دوقلوها