تبلیغات
ماجرای دوقـــ♡ـلوهای افسانه ای - عملکرد کودک چهار تا هشت ماهه
عملکرد کودک چهار تا هشت ماهه
سلام؛
این پست رو به عنوان مطلب علمی گذاشتیم و امیدواریم به دردتون بخوره.
تو این پست عملکرد کودک چهار ماهه تا هشت ماهه مشخص شده.
لطفا به ادامه مطلب برید...
http://shamsehplus.ir/wp-content/uploads/2015/10/1443904506-164779-1.jpg
4 تا 8 ماهگى

از نشستن لذّت مى برد. در ابتدا اجازه
دهىد براى مدّت 10 تا 15 دقىقه بنشىند. البتّه

او را به بالشتى تکىه دهىد. وقتى خوابىده
سرش را بلند مى کند، گوىى مى خواهد به تنهاىى
بنشىند. براى عادت دادن نوزاد به نشستن
از چهار ماهگى به بعد مى توانىد او را در
صندلى هاى کوچک تاشوىى قرار دهىد که
زاوىهٔ پشت آنها قابل تنظىم است. مى توانىد
در روز ىک ىا دو بار طفل را در اىن صندلى ها
بنشانىد ولى روى هم رفته نباىد مدّت آن از نىم
ساعت تجاوز کند.


با دست راست ىا چپ، شىئى را که
به طرف او ببرىد مى گىرد و با چهار انگشتش
فشار مى دهد. اگر شىِء دىگرى را به او نشان
دهىد اولى را از ىاد مى برد.


دستش را دراز مى کند و با انگشتانش
شىءِ مورد نظر را مى گىرد. آن را دست به دست
مى کند. اغلب با حرص آن را مى قاپد.


وقتى که جورابش را درمى آورىد، پاىش
را به دهانش مى برد. چون عاشق مکىدن است،
از اىن که چىز تازه اى براى مکىدن پىدا کرده،
خوشحال است و مى خندد. او دست ها، موها،
گوش ها و تمام بدنش را هم به تدرىج کشف
مى کند.


اگر دستش را بگىرىد درست راه مى رود،
ولى ماىل است سر و تنه اش را به سمت جلو
دهد.


از پرت کردن اشىا لذّت مى برد؛ وقتى
چىزى را مى گىرد، هنوز محکم آن را نمى چسبد،
زىرا نمى تواند اندازهٔ اشىا را درست بسنجد؛
انگشت سبّابه اش قدرت بىشترى دارد و هرچىز
کوچکى، حتّى خرده نان را نىز مى تواند از روى
زمىن بردارد.

موضوعات: متفرقه ،
[ سه شنبه 25 فروردین 1394 ] [ 06:45 ب.ظ ] [ خاله های دوقلو ] [ نظرات () ]
آخرین اخبار دوقلوها